28 Kwietnia 1965

Powojenne remonty tykocińskich zabytków

Tykocin poniósł wielkie straty podczas II wojny światowej na skutek dewastacji budynków należących do gminy żydowskiej jak i obiektów miejskich  przedwojennego Tykocina, takich jak unikalny XVII -wieczny Alumnat. Alumnat, podobnie jak zabytkową synagogę przeznaczono  na magazyn nawozów sztucznych.  W klasycystycznej kamieniczce przy Placu Czarnieckiego Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"  zamieniła na stajnię i miejsce postoju dla konnego wozu transportowego. Ratowania zabytkowej architektury i historycznej przestrzeni miejskiej podjął się Wojewódzki Konserwator Zabytków, Władysław Paszkowski. W 1956 roku układ przestrzenny Tykocina zostaje wpisany do Rejestru zabytków województwa białostockiego. Po sporządzeniu szczegółowej dokumentacji przeprowadzono remont Alumantu, który został oddany na cele kulturalno-turystyczne w 1961 roku. Wyremontowano gruntownie "tykocińską Starówkę" - zabytkową dzielnicę żydowską. W wyremontowanej synagodze, gdzie  zakonserwowano renesansowe freski i w Domu Talmudycznym w 1979 roku otwarty został odział Muzeum Okręgowego w Białymstoku. W wyremontowanej rękami tykocińskich szewców kamieniczce przy Placu Czarnieckiego umieszczono  Rzemieślniczą Spółdzielnię Szewców i Cholewkarzy.


In 1956, the spatial layout of Tykocin is entered in the Register of Monuments of the Białystok Province. After preparing detailed documentation, Alumant was renovated, which was commissioned for cultural and tourist purposes in 1961.