16 Lipca 1906

1906 Historia rodziny Makowskich z Tykocina/ Makovsky family history


Pierwsze zdjęcie poniżej to mój dziadek Abraham Osher Makowski (Makowski), urodzony w Tykocinie (Tiktin) w 1876 roku. Jego ojcem był Mosze Dovid Makovsky. Poniżej znajduje się jego żona, Fruma Dvora Makovsky (z domu Kassin), urodzona w Goniądzu, 47 km na północ od Tykocina. Abraham i Fruma Dvora zamieszkali w Tykocinie i mieli trójkę dzieci. Abraham wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1904 r. i osiadł w St. Louis w stanie Missouri (w środkowej części Stanów Zjednoczonych, nad rzeką Missisipi);  Fruma Dvora i dzieci poszły w jego ślady w 1906 roku. W Stanach Zjednoczonych Abraham był  urzędnikiem gminy żydowskiej, dokonującym rytualnego uboju przy przygotowywaniu koszernego mięsa i wykonującym rytualne obrzezania, zgodnie z żydowskim prawem. Nauczał także żydowskich tekstów religijnych,  które znał bardzo dobrze.  Abraham zmarł w marcu 1949 r. Urodziłem się rok później i otrzymałem jego imię, moje hebrajskie imię jest takie samo jak jego imię, a moje angielskie imię, Alan Orin Makovsky, nosi jego inicjały, w żydowskiej tradycji aszkenazyjskiej tylko jeden mógł nosić inicjały po zmarłych krewnych. Fruma Dvora zmarła we wczesnych latach trzydziestych, ale nie jestem pewien kiedy dokładnie.

 

Po tym, jak Avraham i Fruma Dvora ponownie połączyli się w St. Louis w 1906 roku, mieli jeszcze siedmioro dzieci. Mój ojciec, Jack Makovsky, urodzony w grudniu 1907 roku, był drugim z ich dzieci urodzonych w USA. Na środkowym zdjęciu poniżej pokazano całe dziesięcioro rodzeństwa (5 synów, 5 córek) na rodzinnym ślubie w St. Louis w 1960 roku. Mój ojciec Jack stoi pośrodku w tylnym rzędzie. W pierwszym rzędzie pierwsza od  prawej to Ruth Makovsky Shanker - znana w rodzinie jako "Ciocia Ruthie". Jest najmłodszą z dzieci Abrahama i Frumy Dvora i jako jedyna z nich żyje do dzisiaj. Ruth urodzona w 1918 roku, 1 września tego roku skończy 100lat (!). Jest nadal piękną, zdrową kobietą o bystrym umyśle. Wielu z nas zjedzie do  St. Louis, aby świętować jej urodziny.

 

Dziesięcioro dzieci Avrahama i Dvory wychowało 26 własnych dzieci. Oczywiście od tego czasu przybyło kilka pokoleń i teraz "ród" Abrahama i Dvory łącznie liczy kilkaset osób.

 

         Alan Makovsky


 The first picture below is of my grandfather Avraham Osher Makovsky (Makowski), born in Tykocin (Tiktin) in 1876. His father was Moshe Dovid Makovsky. The bottom picture below is of his wife, Fruma Dvora Makovsky (nee Kassin), born in Goniadz, 47 km south of Tykocin. Avraham and Fruma Dvora had three children in Tykocin. Avraham left for the United States in 1904 and settled in St. Louis, Missouri (in the central part of the US, on the Mississippi River); Fruma Dvora and the children followed in 1906. In the US, Avraham was a religious official, performing ritual slaughters in preparation of kosher meat and performing ritual circumcisions in accordance with Jewish law. He also taught Jewish religious texts, about which he was highly knowledgeable. Avraham died in March 1949. (I was born one year later and was named after him. My Hebrew name is the same as his name; my English name, Alan Orin Makovsky, carries his initials. In the Ashkenazi Jewish tradition, one is named only after deceased relatives.) Fruma Dvora died in the early 1930s, but I am not sure precisely when.

After Avraham and Fruma Dvora were re-united in St. Louis in 1906, they had seven more children. My father, Jack Makovsky, born in December 1907, was the second of their children born in the US. The middle picture below shows all ten siblings (5 sons, 5 daughters) at a family wedding in St. Louis in 1960. My father Jack is the man in the middle in the back row. The woman on the far right in the first row is Ruth Makovsky Shanker — known to the family as “Aunt Ruthie." She was the last of the children born to Avraham and Fruma Dvora and now their sole surviving offspring. Born in 1918, Ruth will turn 100 (!) on September 1. She’s in good health, of sound mind, and a beautiful woman. Many of us will gather in St. Louis to honor her on September 1.

Regrettably, I don’t know what year the pictures of Avraham and Fruma Dvora were taken. By the way, I have a wonderful picture of Avraham, Fruma Dvora, and their ten children taken in 1918; unfortunately, I don’t have it in electronic version. 

Avraham and Dvora’s ten children produced 26 children of their own. Of course, there have been several generations since then, and by now Avraham and Dvora’s “tribe” numbers several hundred. 

 

 Alan Makovsky