17 Kwietnia 2016

Podbicie fundamentów wewnętrzynych

 Remont od podstaw

 

 

 W ogólnym planie remontu za punkt wyjścia uznano konieczność   podbicia wewnętrznych ścian fundamentowych, czyli wzmocnienia podziemnej części fundamentów domu. Było to konieczne i pilne, ponieważ po dokonaniu pomiarów stwierdzono różnice poziomów podwalin w poszczególnych narożach budynku. Efektem tego było pękanie ścian na osi domu, co sygnalizowały pionowe rysy na tynku na ganku i w sieni.  Proces ten mógłby doprowadzić do przełamania budynku.  Wykonanie  podbicia fundamentów miało spowodować ustabilizowanie jego konstrukcji i zapobiec jego dalszemu nierównomiernemu osiadaniu.

Do prac zabezpieczających   przystąpiono dnia 1 czerwca 2014 roku. Wykonawcą była  firma "Budtar" z Białegostoku.

Przy odkrywaniu istniejących fundamentów, w czasie prowadzonych robót ziemnych stwierdzono, że fundamenty zostały wykonane  inaczej,  niż się spodziewano . Stwierdzono  dwa rodzaje fundamentów- oprócz kamiennych ujawniły  się  fundamenty wykonane z  cegły i gruzu ceglanego pochodzących z rozbiórki, prawdopodobnie znacznie starsze. Stwierdzono bardzo znaczne osłabienie fundamentów budynku. By wykonać podbicie fundamentów zaszła konieczność zmniejszenia odcinków podbijanych fundamentów. Po oczyszczeniu powierzchni fundamentów z korzeni, ziemi, luźnych zapraw  dokonano uzupełnienia ubytków kamienia i spoin jak również wzmocnienie fundamentów wylewając od strony zewnętrznej ściany żelbetowe i zabezpieczając je izolacją przeciwwilgociową. Od strony wschodniej i częściowo południowej stwierdzono, że fundamenty schodzą na głębokości min. 150cm, a grunt robi się podmokły. W celu wzmocnienia tych części fundamentów wykonane zostały ławy fundamentowe 30x20cm i na nich, od strony zewnętrznej, wykonano ściany żelbetowe zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową. Po zdemontowaniu drewnianej podłogi ganku i części płotka od strony rynku skuto betonową podłogę, po czym dokonano podbicia fundamentów na odcinku ganku. Następnie zainstalowano nową drewnianą podłogę na ganku i zamontowano płotek. Zakończenie robót nastąpiło dnia 16 sierpnia 2014 r.

 

Pod fundamentami znaleziono fragmenty pieców należących do  stojącej w miejscu obecnego domu, XVIII-wieczej oficyny skarbowej Branickich -  ręcznie wykonane kafle w kolorach białym i zielonym. Znaleziono też  bardzo liczne  fragmenty ceramiki z XVI-XX w. i przedmioty żelazne z kilku epok historycznych : wrzeciądz, podkowy, a nawet naparstki.
 
Podbicie fundamentów  wewnętrznych wykonano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz ze środków Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.