22 Wrzezśnia 2017

Konferencja poświęcona budownictwu drewnianemu

Program konferencji „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”
organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
 

20 września 2017

 

dr hab. arch. Jarosław Szewczyk (Politechnika Białostocka), Ochrona drewnianego budownictwa na Białostocczyźnie: prywatne skanseny, prywatni stolarze, rola NGO
i inicjatywy planowane na przyszłość
mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku), Architektura drewniana
mgr Iwona Górska (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Białymstoku), Dobre praktyki – w poszukiwaniu złotego środka
dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku) Meczety na Podlasiu. Historia i współczesność
mgr Edwin A. Wilbik ( Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu), DiZO- współczesne narzędzie do ochrony zabytków architektury drewnianej
dr Artur Gaweł (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej), Ochrona budownictwa drewnianego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
mgr Jadwiga Konopko (Knyszyński Ośrodek Kultury), Historyczna wizytówka Knyszyna
mgr Magdalena Stopa, Podwaliny. Drewniane domy na Podlasiu i ich mieszkańcy
mgr Maria Markiewicz (Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie), Renowacja zabytkowego domu mieszczańskiego przy placu Czarneckiego 10 w Tykocinie jako działanie na rzecz zachowania architektury drewnianej i podniesienia jej wartości w przestrzeni społecznej
Tamara Leszczyńska, Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Narew


Komitet naukowy konferencji:
dr Ruta Śpiewak – IRWiR PAN
dr Artur Gaweł – PMKL
dr Karolina Radłowska


Komitet organizacyjny konferencji:

Jadwiga Konopko – KOK
dr Karolina Radłowska – PMKL
Przemysław Sianko - PMKL
Urszula Szymak – Waśkiewicz – PMKL

 

 

 Zdjęcia z konferencji zamieszczamy dzięki uprzejmości

Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

 

Poniżej kilka zdjęć z konferencji wykonanych przez M.Markiewicz